Čtení: | Text: | Písně: | Pavel Čmelík

Bohoslužby 5.8.2012 Vsetín – Horní sbor – rodinná neděle, křest
– Text: Sd 13,19-24
Bratři a sestry, milí přátelé,
chtěl bych k příběhu Samsona připojit pár slov k zamyšlení. To, co jsme četli ve 13. kapitole knihy Soudců, zní jako slibný začátek příběhu muže, který byl vyvolený Bohem. Jsou zde podobné okolnosti jako při narození Izáka nebo Samuele: vdaná žena, která nemůže mít dítě, se dočká nejprve Božího zaslíbení, že bude mít syna. A ten syn bude mít zvláštní poslání, zvláštní Boží úkol. Stalo se tak v případě Izáka, který se stal dalším nositelem požehnání svého otce Abrahama. Podobně i Samuel se stal prorokem a pomazal za krále první dva vládce celého Izraele, Saula a Davida.
Také Samson se narodil se zvláštním posláním. Už jeho jméno napovídá něco neobvyklého – znamená v překladu doslova Sluníčko. Vzešel jako sluníčko svým bezdětným rodičům, ale také jako sluníčko pro Izraelce, kteří žili v době temna – pod nadvládou Pelištejců. Samson se stal soudcem, v 15. kapitole se můžeme dočíst, že soudil Izraele 20 let.
Přesto je to postava rozporuplná a tragická. Bible se nijak netají Samsonovou slabostí pro ženy. Na jedné straně to byl neuvěřitelný silák, který zabil holýma rukama lva, na zádech odnesl městská vrata, osličí čelistí pobil mnoho mužů a provedl spoustu dalších kousků, nad kterými Izraelci žasli a Pelištejci zuřili. Na konec způsobil zkázu pelištejského pohanského chrámu boha Dágona, při které ovšem i on sám zahynul. Jak byl fyzicky silný, tak byl na druhou stranu slabý vůči ženám, které s ním dovedly cílevědomě manipulovat. A víme, že tato manipulace pak přivodila i Samsonovu zkázu. Problémem bylo, že Samsona od začátku přitahovaly ženy z řad nepřátel Izraele, tedy Pelištejky. To se nelíbilo ani Samsonovým rodičům, kteří se snažili Samsonovi rozmluvit jeho námluvy v rodině Pelištejce z Timnaty. Ovšem Samson si nedal říct a Bible sama tuto skutečnost vysvětluje zvláštně: jako Boží vůli, aby Samson získal pozdější záminky pro boj s Pelištejci.
Samson měl nad sebou zvláštní Boží ochranu, která spočívala v tajemství jeho dlouhých vlasů, tajemství, které mezi Pelištejci znal dobře jen on sám. Pán Bůh Samsona nechával dělat, co chtěl, ale to jedno jediné mělo zůstat v Samsonově moci – totiž tajemství jeho zvláštní síly. To bylo to místo jeho rozhodujících duchovních bojů. Dokud měl svůj osobní, vnitřní vztah k Bohu, dokud si chránil své nejvnitřnější nitro srdce, i když se pohyboval mezi pohany, zrádci a nepřáteli, vždy měl nad sebou ochranu. Jediné, co potřeboval, bylo podržet v tajnosti svoji 13. komnatu, tu rozhodující oblast svého života, to, co věděl, že je pro něho nejdůležitější, kde je zdroj jeho síly.
Zde Samson nakonec nešťastně selhal. Když prožíváme Samsonův příběh, chtělo by se nám zvolat: Samsone, nevěř jí! Nevěř Delíle! Chce tě zradit! A on jde slepě cestou naivní důvěry. Tolikrát byl zklamán, že by se už mohl ponaučit. Ale neponaučil se. Nezmoudřel. Nakonec hodil své perly před svině, když mám použít toto Ježíšovo varovné slovo. A stalo se to, co Ježíš říká: svině se obrátili proti němu a zahubili ho (viz Mt 7,6).
Postava Samsona tak pro nás je natrvalo postavou spíše varovnou. I nám Bůh dává různé dary. I nám dává svého Ducha svatého, který nás ponouká Bohu sloužit, jeho chválit a oslavovat nebo dělat různé jiné, nenápadné věci služby bližním. Ale je něco, věřím, že u každého z nás je něco, co Bůh dává do hlubin našeho srdce jako zdroj naší duchovní síly a ochrany před tím zlým. To je oblast, kde máme být opatrní jako hadi, jak zpíváme v jedné písni, kde si potřebujeme dávat pozor, komu sdělujeme tato tajemství své víry. Abychom pak nebyli zklamáni podobně jako Samson.
Samson nakonec zahynul v sutinách pohanského chrámu, který zničil. My máme přeci jen před sebou ještě jiného, který byl také Božím zasvěcencem, ba víc, byl Božím Synem. Nakonec také zahynul. Jeho smrt však na rozdíl od smrti Samsonovy, přinesla život. A to i těm, kteří byli jeho nepřáteli.
A tak je nám Samson varováním, ale Ježíš Kristus je nám nadějí, i když i jeho pozemský osud byl, lidsky viděno tragický. V Ježíši Kristu můžeme dostávat nový zdroj naděje. Nový zdroj víry i tehdy, když jednáme nemoudře a to důležité ze svého nitra ztratíme nebo zaprodáme zlému. Samson nám ukazuje, jak hrozné je být vydán do rukou nepřátel, jak hrozně končí ten, kdo zradí svého Boha. Ježíš nám naopak ukazuje, že Boží láska se slitovává a dává novou šanci i tomu, kdo jednal nemoudře, vydal se zlému a zradil. Amen
Pane Ježíši Kriste, prosíme pokorně, dávej nám dostatek moudrosti v našem duchovním životě, abychom neztratili tvé požehnání, tvého Ducha svatého. Pomoz nám povstat, když upadneme, abychom byli tvými dobrými svědky lidem v tomto světě. Amen -pč-

Čtení: Sd 13,2-7 poslání: L 10,27-28 písně: 638, 252, 457, 672, S125, 488

Kategorie: Kázání