kamagra vs tadalafil €30.09

Čtení: Joz 24,1-2a,13-18 | Text: Joz 24:15; Jan 4:23; Řím. 12:1,2,11 | Písně: 135, 443, 446, S 65, 482 | f Cira Hernandez Gutiérrez, Mexico – Chiapaz

Bohoslužby Vsetín – Horní sbor 4.8.2013

Jak sloužit Bohu jako rodina?

Úvod: Rodina je spojení lidí, kteří náleží ke stejné větvi, kteří pocházejí ze stejné krve, ze stejného domu, a to především otec, matka a děti. Jsou to oni, kteří tvoří rodinu. Chodí všichni do kostela? Jsou všichni věřící? Kdo z rodiny je příkladem pro ostatní? Děti, maminka nebo tatínek?
(Chci vám teď říci anekdotu o krabovi: Jednou se vyhrabal krab z písku a jeho děti za ním. Když se krab otočil, aby se podíval na děti, zpozorněl, protože si všiml, že chodí jaksi šikmo. Řekl jim: Proč chodíte tak šikmo? Oni mu odpověděli: Ale tati, vždyť ty tak taky chodíš!)
Často chceme upoutat pozornost našich dětí (být jim příkladem) a přitom si sami neumíme urovnat svůj život s Bohem. V příběhu setkání Ježíše a ženy Samařanky se říká to podstatné o křesťanství, že židovství a Starý Zákon dochází plnosti v Kristu.

I. Jozue a jeho rozhodnost (Joz 24:15)
1. Cíl, který by všichni křesťané měli mít, nám ukazuje Jozue, když pobízí Izraelský lid k tomu, aby vedl čestný a přímý život. Jozue měl schopnost ukazovat lidu, jaké má lid možnosti: buď sloužit božstvům, kterým sloužili jejich otcové nebo božstvům Emorejců, jejichž zemi osídlili. Avšak Jozue a jeho rodina se rozhodli jasně a neodvolatelně: Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Proto vybízí svůj lid, aby obnovil smlouvu.
2. Připomíná lidu, že služba Hospodinu je důležitá.
Hospodinu nelze sloužit lehkovážně. To se dnes stává v mnoha rodinách. Ale vždyť sloužíme Bohu svatému a žárlivě milujícímu! Jozue slouží svému Pánu se vší oddaností.
Jak sloužíte svému Pánu vy? Děláte to jako Jozue s odhodláním a pevným charakterem?

II. V Duchu a v pravdě (Jan 4:23)
1. V evangeliu podle Jana 4 kap. je vylíčeno setkání Ježíše se samařskou ženou u studny. Ježíšovo slovo ve 4:10 je klíčové pro pochopení této scény. (Ježíš jí odpověděl: ,,Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.") Ve Starém Zákoně bylo uctívání Boha určeno pouze židům, ale přichází hodina, která odkazuje na smrt Kristovu. Jakmile tato hodina přijde, Jeruzalém už nebude jediným místem veřejného uctívání. Vždyť skrze svou oběť Kristus otevřel dveře do Božího království. Tudíž už nebude nejdůležitější místo, kde se služba koná, ale způsob, jakým oslavujeme (Boha).
2. Bůh chce, abychom mu sloužili upřímně a opravdově. Abychom mu sloužili z celého srdce, abychom mu sloužili ve svobodě bez rozdílů rasy, jazyka nebo barvy pleti, jak židé tak samařané, všichni jsme jedno v jeho lásce.

III. Celistvost služby (Řím. 12:1,2)
1. Služba v celistvosti je něco, co zahrnuje všechny části a stránky toho, čeho se týká – např. celá rodina. Slovo „celistvý" v původním významu popisuje člověka, který jedná čestně a poctivě. Slovo „vybízím vás" doslova znamená „žádám vás, prosím vás". Pavel mluví s autoritou apoštola ke křesťanům a užívá pojmy z bohoslužby, aby ukázal, že oběť v novém pojetí znamená vydat náš vlastní život. Apoštolovo vyučování vysvětluje, že jde o to, abychom všechno odevzdali Kristu.
2. Ve 2. verši se říká, „ a nepřizpůsobujte se tomuto věku (této době)", což znamená, že ve světě převládá hřích. Nýbrž proměňujte se obnovou mysli. V řečtině se zde používá slovo „metamorfoza" (přeměna jedené věci ve druhou) a to znamená, že jde o změnu úplnou, což hodně stojí (z ošklivé housenky nádherný motýl). Přestože tato proměna bolí, milí bratři, nesmíme se přizpůsobovat tomu, co nám svět nabízí. Vy i já jsme nádherní v Božích očích.
Proto nám Bůh dává sílu navzdory naším slabostem a proměňuje nás v krásné motýly a dovoluje nám létat jako orlům.

Závěr: V těchto pasážích nacházíme praktické příklady pro křesťanský život, jak tedy vypadá nový život v Kristu. Pavel v tomto biblickém zamyšlení není přísný zákonický ani nemoralizuje. Říká, „žádám vás pro Boží milosrdenství". Příchod Ježíše Krista byl důkazem Božího milosrdenství k hříšníkům, kteří žili pod Božím hněvem. A to je tím nejlepším důvodem pro nás, abychom odpovídali svým životem zasvěceným Bohu.
Tato naše odpověď obsahuje několik hledisek: 1) náš život jako člena církve 2) náš vztah k vládě (kapitola 13) 3) náš vztah k bratrům, kteří mají odlišné názory (kapitola 14).

V knize Genezis ve 4. kapitole nacházíme 2 způsoby služby, Kainův a Ábelův. Kainova služba byla sobecká a marná, zatímco Abel vykonal službu příjemnou Bohu.
V jaké službě se vidíte vy, milý bratře, milá sestro, milí mladí? Jestliže sloužíte jako Kain, je nutné, aby přišel Ježíš a napravil váš život. Pokud sloužíte jako Abel, požehnané buď jméno Boží ve vašem životě. Pamatujte, že každý den vám Bůh daruje vítězství, ať jsi muž nebo žena, vítězství s novými předsevzetími (cíli), s novými nápady (ideály) ke slávě Boží. Amen

poslání: Ř 12,9-11

 

Kategorie: Kázání