effets secondaires de sildenafil 100mg €111.71

Čtení: Sk 2,1-13 | Text: J 14,23-31 | Písně: 99, 666, 672, S74, 397, 398, 378 | Pavel Čmelík

Bratři a sestry, milí přátelé,
dnešní neděle se nazývá podle církevní tradice nedělí svatodušní. Společenství věřících si v tento den připomíná událost, o které jsme slyšeli v textu, který četl br. David. Ježíšovi učedníci tehdy dostali dar Ducha svatého, neobvyklý dar, který jim pak umožnil s odvahou začít mluvit na veřejnosti o Ježíši a o tom, co dělal a učil. K této události došlo 50 dnů po Velikonocích, tedy 50 dnů po Ježíšově ukřižování a vzkříšení. Po svém vzkříšení Ježíš pobýval 40 dnů se svými učedníky. Pak byl vzat k Otci, odešel z našeho lidského světa a následujících 10 dnů byli učedníci pospolu a svorně a vytrvale se modlili. Po těchto 10 dnech došlo o židovských svátcích letnic k seslání Ducha svatého. Toho Ducha, o němž Ježíš mluvil, než byl zatčen, jak jsem četl v textu z Janova evangelia. Ježíš tedy svým učedníkům řekl předem, co se stane a co je čeká.
Když bych měl událost seslání Ducha svatého zjednodušeně připodobnit k něčemu z dnešního světa, co asi většina z nás zná, tak bych použil příklad s mobilním telefonem: Když jsem si pořídil mobil, vybral jsem si tarif. Ale nezačalo to hned fungovat. Snad za dva dny mi teprve došla sms, že můj mobil byl aktivován a mohl jsem jej začít používat. Víra bez Ducha svatého je něco jako mobil bez signálu. Signál, který oživuje náš mobil, nevidíme, stejně jako nevidíme Ducha svatého. Že tu je, poznáme teprve podle toho, že mobil funguje, že se někomu dovoláme nebo že nám někdo zavolá.
Obdobně víra bez působení Ducha svatého je mrtvá. Je to jen vědomost o Bibli, o víře, o křesťanství. Ale není to živé. I mobil bez signálu může být technicky zajímavá věcička. Dá se různě zkoumat a využívat jeho základní vybavení, ale ten pravý účel je možný jedině ve spojení se signálem, který umožňuje komunikaci. Podobně je to i s vírou – teprve působením Ducha svatého se stává skutečností, která funguje. Kdybych měl popsat letniční událost z prvního čtení pomocí výrazů ze světa mobilů, řekl bych, že ve chvíli seslání Ducha svatého operátor Bůh Otec splnil slib svého obchodního zástupce Ježíše a vyslal zvláštní signál, navázal živé spojení s učedníky.
Ale Ježíš nemluví o daru Ducha svatého jako o něčem neživém či hodnotově neutrálním, jak můžeme vnímat signál mobilního operátora. Ježíš mluví o Duchu svatém jako o Utěšiteli. Jeho působení tedy dává člověku něco kladného, něco prospěšného. V souvislosti s Duchem Utěšitelem Ježíš mluví o pokoji: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (J 14, 27) Dodnes se na Středním východě i jinde používá pozdrav „pokoj vám" (salam alejkum – arabsky, šalom alejchem – hebrejsky). Ježíš svým následovníkům přeje pokoj, mír, ale zdůrazňuje, že tím dává něco jiného, než známe z tohoto světa, něco jiného než pouhý klid zbraní, stav, kdy se nevede válka.
Ovšem můžeme pokoj vnímat nejen ve smyslu nepřítomnosti ozbrojeného válečného konfliktu mezi dvěma zeměmi nebo znepřátelenými stranami. Můžeme jej vnímat i jako mír se sousedy, kolegy v práci, mezi vedoucími a podřízenými, mezi institucemi, nebo také mezi sbory či církvemi.
Mír je jistě něco důležitého a jsme vděční, že žijeme v zemi, která není ve válečném stavu. Ovšem už méně žijeme v zemi, kde panuje např. sociální smír, protože jak známo nůžky mezi bohatými a chudými ve společnosti se stále více rozevírají. A chybějící mír mezi vládnoucími politickými stranami způsobuje, že už není důležité, zda mají program sociální či občanský. Vypadá to, že pro strany je hlavní uchvátit a zabezpečit pozice moci. Mír a pokoj často nevládne ani v rodinách mezi sourozenci, mezi manžely, ale i mezi členy jednoho sboru. Pokud někde přímo nezuří konflikt, pak často je dusno a bouřka je na spadnutí. A přece každý z nás touží po míru, po pokoji.
Nejistota pokoje v tomto světě, ať už na úrovni osobních vztahů nebo na těch rovinách vyšších, tato nejistota může být překonána právě tím pokojem, který nabízí Ježíš v Duchu svatém. Jeho pokoj totiž nezávisí na tom, zda je svět kolem nás v pokoji a míru. Je to pokoj, který přichází shůry, tedy ze světa duchovního a který my můžeme získávat a prožívat jedině vírou. Je to pokoj, který člověku dává vnitřní jistotu, zvláštní jistotu, která pak dává sílu přežít i chvíle neklidu a napětí, i chvíle svárů a válek, konfliktů, které každý den propukají mezi námi lidmi někdy nápadně a častěji možná skrytě. Pokoj, který dává Ježíš také mírní svár a spor, který často člověk vede sám se sebou, když sám sobě nerozumí, když sám sebe zklamává, když selhává tam, kde očekával, že bude úspěšný.
Pokoj, který dává Duch svatý, však neznamená nějakou pasivitu, únik do světa mimo realitu. Tento pokoj souvisí s láskou a také s moudrostí, s věrností Ježíšovu slovu. Právě Duch svatý věřícímu připomíná Ježíšova slova, dává pokoj a vede k moudrému jednání v lásce k Bohu i k druhým lidem.
Přeji nám všem, aby nám Duch svatý dával pokoj do srdce i moudrost v našem smýšlení a jednání. Amen
Pane Ježíši, ty dodnes přicházíš v moci svého Ducha svatého a proměňuješ lidská nitra. Prosíme, pomáhej nám, abychom uměli odstraňovat všechny překážky, které nám brání tvého svatého Ducha přijímat a z jeho moci žít na tomto světě. Amen

poslání: Gal 5,22-23

Kategorie: Kázání