Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

(Janovo evangelium, 3:16–19, ekumenický překlad)

Vánoční zamyšlení

Co miluje Bůh? A co milují lidé? Odpověď na obojí jsme dnes slyšeli, sestry a bratři, z evangelia. Bůh si zamiloval svět. Jak by také ne. Je to jeho dílo, jeho stvoření. My často žijeme s podvědomým vzorečkem, že to, co je ze světa, to světské, je špatné, nebo přinejmenším podezřelé, nebezpečné, pohoršlivé. A hle, Bůh si svět zamiloval! Ne snad tak, že by jako zamilovaný mladík neviděl všemožné chyby světa, není láskou zaslepený. Ale on miluje navzdory tomu zlému, s čím se můžeme v našem světě potkat. Boží lásku to neodradí. Bůh miluje svět, neodňal mu své požehnání a pečuje o něj. A právě díky tomu je možné zlé skutečnosti ve světě překonávat.

A lidé? Ti, kdo ve světě žijí. Koho oni milují? Čekali bychom, že budou Boží lásku opětovat? Doufali bychom, že budou milovat Boha? Lidé si zamilovali více tmu než světlo. Je to tak. Usvědčují nás z toho naše skutky, i naše vlastní skutky. Usvědčuje nás to, jak to tady na světě vypadá, jak to tady vedeme. Lidé si zamilovali víc tmu než světlo. Kdybychom četli Janovo evangelium od úplného počátku, zaznělo by nám tam, že světlo vychází od Boha, že je jeho podstatou, podobně jako láska a dobrota, milosrdenství a odpuštění, spravedlnost a věrnost. Kdyby lidé milovali světlo, milovali by Boha. Kdyby. Ale ono je to jinak. Temnoty světa jsou toho nezpochybnitelným důkazem.

A přece Bůh miluje svět. A miluje ty, kdo na něm žijí. Miluje je takovou láskou, že jej to vede k činu. Nezůstává zamilovaně, zasněně hledět, ale jedná. Tak miluje, že se odhodlal k daru. Dal svého jednorozeného Syna. A to je základ nastávajících vánočních svátků. Dostali jsme dar. Nejen nějaký dárek pod stromeček, ale dar. Bůh nám dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Narození Páně je projevem Boží lásky, která se nám takto dává. Je to ale jen první krok. Ono dávání a obdarovávání bude ještě v životě Božího Syna Ježíše Krista neustále pokračovat. Po celou dobu jeho příběhu. Až do úplného konce, kdy bude vydán jedním ze svých učedníků do rukou hříšných, ti si jej budou mezi sebou předávat, až jej vydají na smrt. Ale Bůh mu dá povstat k novému životu. K tomu životu, který otevírá přede všemi, kdo v něho věří.

Boží láska je neustále provázena dáváním. Ale právě dnes jsme na to obzvlášť důrazně upozorněni. Abychom si s sebou nesli po celé svátky a pak i po celý příští rok, že Boží Syn Ježíš Kristus byl dán jako znamení a plod Boží lásky k nám.

Tak světlo přichází do světa. Přichází v narozeném betlémském dítěti. Přichází v něm sám Bůh a sklání se k nám se svou láskou. Té lásky a světla je v tomto našem světě potřeba velmi mnoho. My sami potřebujeme v našich vlastních životech být milováni, ale obrovskou radost nám přináší i to, když můžeme milovat. Známe ty pocity štěstí, když můžeme dávat. Světlo potřebují i lidé v našem okolí, neboť jsou zasaženi všelijakou temnotou. Rozpadem vztahů, ztrátou blízkých, nemocemi, bouračkami a úrazy, ztrátou práce, exekucemi, závislostmi, studijními neúspěchy, zavaleni strachem a obavami. Ale také uvězněni ve svém sobectví, lhostejnosti k okolí, ve zvyku druhé pouze využít pro svůj prospěch a pak odpudit. Z mnoha důvodů jsou lidé osamělí a najednou nemají s kým prožívat lásku, žijí v temnotě. A Bůh to nepřišel soudit, ale přišel s láskou a se světlem, aby to změnil. My jsme voláni a zváni k tomu, abychom toto Boží obdarování přijali. Abychom tak mohli vstoupit na smysluplnou životní pouť, mohli prožívat dobrý život. Díky Bohu a jeho lásce to jde. A abychom k Bohu a jeho lásce zvali a přiváděli i další. Nesoudili, jestli si to kdo zaslouží nebo ne, jestli si za svou bídu může sám nebo ne. Ale abychom všem nesli světlo, nesli je dál tímto světem, abychom jím my sami prozářeni konali dobré skutky. O tom jsou Vánoce.
Amen

Náš Bože, ty miluješ své stvoření, miluješ tento svět a miluješ nás, lidi. S úžasem zas a znovu objevujeme tuto skutečnost, s radostí ji přijímáme a nestačíme se divit tomu, jak velká je tvá láska. Ty ses stal ve svém Synu člověkem, abychom i my mohli být vpravdě lidmi. Vždyť skutečné lidskosti, která by z nás vyzařovala do světa, není mnoho. Přiváděj nás ke Kristu, ke světlu, abychom se i my stali služebníky světla a lásky. A prosíme, abys nás uchvátil svým Duchem natolik, že budeme prožívat o svátcích vánoční radost, že načerpáme sílu k tomu, aby byla tvá přítomnost mezi námi rozpoznatelná na naší vzájemné lásce, aby nás provázely myšlenky o po­koji, aby nás tvá blízkost osvobozovala k dobrému a ke chvále.
Amen

Modlitba

Požehnané svátky vánoční!

Shromáždění v adventu a o Vánocích 2021

Všechna shromáždění se budou konat podle aktuální epidemiologické situace a při dodržení případných omezení.

Horní sbor

Ne 28. listopadu9.301. adventní, večeře páněfarář Pavel Freitinger
Út 30. listopadu18.00adventní večerfarář Petr Maláč
Ne 5. prosince9.302. adventnífarář Pavel Freitinger
Ne 12. prosince9.303. adventnífarář Pavel Freitinger
Út 14. prosince18.00adventní večerfarářka Lenka Freitingerová
Ne 19. prosince9.304. adventní, Dětská vánoční slavnostfarář Pavel Freitinger a učitelé nedělní školy
So 25. prosince9.30Hod Boží vánoční, večeře páněfarář Pavel Freitinger
Ne 26. prosince9.30Neděle, Štěpánafarář Pavel Freitinger
Pá 31. prosince16.30Silvestrfarář Bronislav Czudek
So 1. ledna 20229.30Nový rok, večeře páněfarář Pavel Freitinger

Dolní sbor

Ne 28. listopadu9.301. adventnífarář Bronislav Czudek
Ne 5. prosince9.302. adventnífarář Bronislav Czudek
St 8. prosince18.00adventní večerjáhen Radek Hanák
Ne 12. prosince9.303. adventnífarář Bronislav Czudek
Ne 19. prosince9.304. adventnífarář Bronislav Czudek
Pa 24. prosince16.30Štědry denfarář Bronislav Czudek, farář Pavel Freitinger
So 25. prosince9.30Hod Boží vánoční, večeře páněfarář Bronislav Czudek
Ne 26. prosince9.30Neděle, Štěpánafarář Bronislav Czudek
So 1. ledna 20229.30Nový rok, večeře páněfarář Bronislav Czudek

Poznámka: Tučne vytištěné řádky označuje shromáždění společná pro oba sbory.

Na Hod Boží vánoční konáme celocírkevní sbírku darů na podporu studentů bohosloví, vikariátu a jáhenské praxe. Pamatujme na hmotné zabezpečení rodících se kazatelů evangelia a pastýřů sborů. Prosíme vás o štědrost.


Sborový dopis pro Vánoce 2021 ke stažení  ZDE

Kategorie: Různé