Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel“, to jest přeloženo „Bůh s námi“.

Matouš 1, 23

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

Efezským 2, 19

Vianoce – keď rodina je spolu

Keď sme ešte bývali v Záriečí, jeden rok som si na Štedrý večer uvedomil nezvyčajné ticho. Bývali sme vedľa frekventovanej hlavnej cesty a toticho bolo preto, že po ceste nejazdili skoro žiadne autá. Všetci chcú byťpredsa na Vianoce doma. Aj vlaky a ostatné spoje sú pred sviatkami posilnené a aj tak sú preplnené. Veď okrem iného sa Vianoce nazývajú aj sviat-kami rodiny. Niekoľko týždňov, ba aj mesiacov predtým prebiehajú prípravy v rodinách, aby potom na Vianoce nič nechýbalo a ľudia mali„zážitok“ z Vianoc.

Nie každý ale má to šťastie, že má rodinu, že má fungujúcu rodinu.Odkedy som na Vsetíne, s údivom počúvam príbehy o rodinách, ktorénefungujú, o rodičoch, ktorí sa nestarali, alebo nestarajú, o matkách,ktoré samé sa starajú o deti a na ich výchovu im jednoducho nezostávapriestor. Tiež svedectvá ľudí, ktorí v svojich rodinách nezažili lásku aprijatie potom ich to poznačilo v živote. A koľko je rodín, kde je mnohotrápenia, ale nikto to nevidí, pretože navonok sa zdá, že je v tých rodináchvšetko v najlepšom poriadku? Niečo je zlé.Keď sú Vianoce sviatkami rodiny, chceme aspoň na Vianoce pomôcť,ale zároveň si uvedomujeme, že je to často ako kvapka v mori. Asi byviacerí namietali, že tí ľudia si pomoc nevážia, že nevieme, kde skončídarovaná koruna, že ak im dáme, ničomu sa nenaučia. Prečo napríkladzostávajú vo vzťahoch, ktoré sú toxické? V konečnom dôsledku je to ichchyba. Lenže poznáme príbeh tých ľudí? Vieme v akých rodinách vyrastali a čo všetko prežili? Poznám ľudí, ktorí na prahu dospelosti sa muselipostaviť na vlastné nohy a nedali to. Aké je to požehnanie, keď v rodineľudia stoja za sebou a pomáhajú si aj keď by už mali stáť na vlastnýchnohách.

Aj Vianoce sú príbehom o rodine v problémoch. Mladé dievča, ktorébolo poznačené tým, že čakala nemanželské dieťa. Jej nastávajúci ju chcelpreto prepustiť, a až na príhovor anjela si ju zobral za manželku. Ešte anineboli manželia, keď museli ísť do Betlehema a tam v ubytovni nebolomiesta pre tento pár. Betlehemská maštaľka a zvieratká dnes vyzerajúromanticky, ale kto by chcel zažiť pôrod svojho dieťaťa v chlieve. Krátkopo narodení prišla veľká hrozba pre tú rodinu, keď kráľ Herodes chcel daťnarodeného chlapca zabiť. Celá rodina musela pod rúškom noci utekať doEgypta a byť tam kým hrozba nepominula. Povedali by sme, že tá rodinato nemala ľahké. Boh im ale pomohol a ich vzájomná spolupatričnosť aláska spôsobila, že to zvládli. Každý by asi chcel patriť do takej rodiny.Miroslav Eštok

A ono to vlastne je možné. Keď po rokoch už dospelý chlapec Ježišvečeral so svojimi najbližšími, podal im chlieb a povedal – Toto je moje teloktoré sa za vás vydáva. Potom aj kalich so slovami – toto je moja krv, ktorása vylieva za vás. Najbližší nerozumeli. Keď krátko na to zomieral Ježišna kríži, asi začali chápať – toto je aj kvôli mne. Prečo to urobil? Prečoneušiel. Možno keby sa to Ježiša opýtali na kríži, by im odpovedal – leboste moja rodina, ste pre mňa dôležití, a nie je dôležité, či si to zaslúžite.Keď som prišiel na Vsetín do Horního sboru, jedna z prvých vecí,ktorá mi napadla pri charakteristike zboru bolo – rodina. Spoznal somľudí, ktorí radi trávili spolu čas, stretávali sa nie len pri Bohoslužbách,ľudia z rôznych vekových skupín, ľudia, ktorým nie je zaťažko obetovaťpre iného čas a energiu. To čo ich spája nie je pokrvné puto (aj keď viacerísú príbuzní), ale viera v Pána Ježiša a jeho láska ktorú nám ukázal.Samozrejme nič nie je dokonalé. Aj tu v zbore žijeme vo vzťahoch, ktorénie sú ideálne, prichádzajú aj zranenia a nepochopenie. Ale aj o tom jekaždá rodina.

Prichádzajú Vianoce. Sviatky, kedy sa dáva dôraz aj na rodinu. Niekaždý ich bude tráviť v rodinnom kruhu. Niekto z objektívnych dôvodov čiuž kvôli práci, alebo preto, že je ďaleko odcestovaní. Ďalší preto, že rodinunemajú, alebo aspoň necítia, či nevedia, že by to mohlo byť inak.Pozývame vás ale do rodiny nášho zboru. Nie len na Bohoslužby, ktorýchbude počas Vianoc viac ako zvyčajne. Pozývame vás do spoločenstva,ktoré síce nie je dokonalé, ale ktoré spoznalo Božiu lásku a aj keď nedokonalo, sa ju snaží ukázať svetu.

Požehnané Vianočné sviatky všetkým
Miroslav Eštok

Pane, ďakujem za rodinu, za blízkych ľudí, ktorých si mi dal. Ďakuje- m, že aj keď nie sú vždy ideálni a dokonalí, môžu stáť pri mne. Ďakujem, že aj keď moja pokrvná rodina zlyhala, ty mi ponúkaš možnosť byť v tvojej rodine. Prosím, aby aj tieto prichádzajúce Vianočné sviatky som vedel(a), že som v tvojej rodine. Pane uzdrav každé zranenie, odstráň každú bolesť. Nie iba v mojom živote, ale aj v živote ostatných. Prosím, aby prichádza- júce Vianoce boli sviatkami pokoja, radosti a rodiny nie iba pre mňa, ale aj pre ľudí okolo mňa.

Amen


Shromáždění v adventu a o Vánocích 2023 na Horním sboru

Ne 17. prosince 9.30 3. adventní Dětská vánoční slavnost farář Miroslav Eštok a učitelé nedělní školy
St 20. prosince 18.00 adventní večer Štěpán Marozs
Ne 24. prosince 9.30 4. adventní farář Otakar Mikoláš
16.30 Štědrý večer na Dolním sboru farář Bronislav Czudek
farář Miroslav Eštok
farář Otakar Mikoláš
Po 25. prosince 9.30 Hod Boží vánoční*, SVP farář Miroslav Eštok
farář Otakar Mikoláš
Út 26. prosince 9.30 Štěpánské bohoslužby na Dolním sboru Miroslav Jelinek
Ne 31. prosince 9.30 Nedělní shromáždění farář Otakar Mikoláš
16.30 Silvestr farář Miroslav Eštok
Po 1. ledna 9.30 Nový rok, SVP farář Miroslav Eštok
farář Otakar Mikoláš

Tučně označené řádky označují shromáždění společná s Dolním sborem.

* Na Hod Boží vánoční konáme celocírkevní sbírku darů na podporu studentůbohosloví, vikariátu a jáhenské praxe. Pamatujme na hmotné zabezpečení rodícíchse kazatelů evangelia a pastýřů sborů. Prosíme vás o štědrost.

Požehnané svátky vánoční!

Miroslav Eštok (farář) a Daniel Fojtů (kurátor)


Sborový dopis pro Vánoce 2023 ke stažení ZDE

Kategorie: Různé